களஞ்சியம் – Kalanjiyam – An International Journal of Tamil Studies

Kalanjiyam – An International Journal of Tamil StudiesISSN NUMBER : 2456-5148

களஞ்சியம் ஆய்விதழுக்கு ஆய்வுக்கட்டுரைகள் வரவேற்கப்படுகின்றன. அனுப்பவேண்டிய மின்னஞ்சல் முகவரி : pmpalanisamy@gmail.com

களஞ்சியம் (Kalanjiyam) – An International Journal of Tamil Studies is a quarterly, bi-lingual journal in Tamil and English that publishes research articles, book reviews and new manuscripts relating to Tamil classical and modern literature, grammar, folklore and translation.

PREVIOUS ISSUES

“Teach everyone his real nature; power will come, glory will come,goodness will come purity will come and everything that is excellent will come”

-Swami Vivekananda