களஞ்சியம் – Kalanjiyam – An International Journal of Tamil Studies

Kalanjiyam – An International Journal of Tamil StudiesISSN NUMBER : 2456-5148

களஞ்சியம் ஆய்விதழுக்கு ஆய்வுக்கட்டுரைகள் வரவேற்கப்படுகின்றன. அனுப்பவேண்டிய மின்னஞ்சல் முகவரி : pmpalanisamy@gmail.com

களஞ்சியம் (Kalanjiyam) – An International Journal of Tamil Studies is a quarterly, bi-lingual journal in Tamil and English that publishes research articles, book reviews and new manuscripts relating to Tamil classical and modern literature, grammar, folklore and translation.

PREVIOUS ISSUES

NGM College has been developed into a premier Postgraduate teaching and Research Institution, offering 41 different programmes including UG, PG and Research. The College has 228 staff members and 2600 students. With the  opening and dedication of the New Centres – Dr. N. Mahalingam Centre for Research and Development, Nallamuthu Gounder Centre for Commerce and Management Studies, Sri S.P. Krishnaswamy Gounder Science Block, it has become a Centre of National Importance under the benign care of the beloved Patron Arutchelvar Dr. N. Mahalingam, President Dr. B.K. Krishnaraj Vanavarayar, Vice-President Dr. S. Murugaiyan, Secretary Shri M.Balasubramaniam and Treasurer Shri S. Sivakumar. The Academic Excellence, high Research Potential, noteworthy Extension Services and valuable Placements are the outcome of the – Enlightened Management, Enriched Faculty and Energetic Students.

“Teach everyone his real nature; power will come, glory will come,goodness will come purity will come and everything that is excellent will come”

-Swami Vivekananda