திருக்குறளில் தலைமைப் பண்புகள்

தலைமைப்பண்புகள் பற்றிவள்ளுவா் திருக்குறளில்அதிகமான இடங்களில்சுட்டிச்சென்றுள்ளார். அவற்றை எனது நோக்கில் வகைப்படுத்தித்தந்துள்ளேன். உட்தலைப்புக்கள்: தலைவனுக்குரிய மாட்சிமை, 2. அவையஞ்சாமை ,3. அறிவைப்பெருக்குதல் ,4. புரிந்துகொள்ளும் தன்மை…

அரசியற் சுதந்திரமும், இலங்கையின் வளர்ச்சியும்

இலங்கையின் அரசியற் சுதந்திரம் பொருண்மிய நிலையிலும், பண்பாட்டு நிலையிலும், தேசிய இனங்களின் நிலையிலும், சமூகத்தின் அடித்தள மக்களின் வாழ்க்கை நிலையிலும் முற்றான விடுதலையாக அமைந்ததா? என்பது கேள்விக்குறியாக உள்ளது. பொதுவாக குடியேற்ற நாடுகள்…

அகநானூறு வினை உவமையில் இடம்பெற்ற வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்கவர்கள்

புலவர்கள் தாம் கூற விழையும் பொருளை மக்களுக்கு உணர்த்த அவர்கள் அறிந்த ஒன்றின் மீது ஒப்புமைப்படுத்திக் கூறுவதுஉவமையாகும்.  உவமைகளின் வழி விளக்கப்பெறும் கருத்துக்கள் மக்கள் மனதில் எளிதில் விரைவாகச் சென்று சேர்வது தனிச்சிறப்பாகும். அகநானூறு…