அரசியற் சுதந்திரமும், இலங்கையின் வளர்ச்சியும்

இலங்கையின் அரசியற் சுதந்திரம் பொருண்மிய நிலையிலும், பண்பாட்டு நிலையிலும், தேசிய இனங்களின் நிலையிலும், சமூகத்தின் அடித்தள மக்களின் வாழ்க்கை நிலையிலும் முற்றான விடுதலையாக அமைந்ததா? என்பது கேள்விக்குறியாக உள்ளது. பொதுவாக குடியேற்ற நாடுகள் பெற்ற அரசியற் சுதந்திரம் என்பது ஆட்சி அதிகாரத்தைத் தேசிய உயர்ந்தோர் குழாத்தினருக்கு அதாவது மேட்டுக்குடியினருக்குக் கையளித்த செயற்பாடாகவே காணப்படுக்கின்றது. இவர்களது நோக்கையும், நலங்களையும் அடிப்படையாகக் கொண்டே சுதந்திரத்தின் பின்னர் மேற்கொள்ளப்பட்ட கல்விச் சீர்திருத்தங்கள் பெரும்பாலும் அமைக்கப்பெற்றன. இலங்கையின் கல்வி தொடர்பான 1950 ஆம்…

அகநானூறு வினை உவமையில் இடம்பெற்ற வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்கவர்கள்

புலவர்கள் தாம் கூற விழையும் பொருளை மக்களுக்கு உணர்த்த அவர்கள் அறிந்த ஒன்றின் மீது ஒப்புமைப்படுத்திக் கூறுவதுஉவமையாகும்.  உவமைகளின் வழி விளக்கப்பெறும் கருத்துக்கள் மக்கள் மனதில் எளிதில் விரைவாகச் சென்று சேர்வது தனிச்சிறப்பாகும். அகநானூறு அகநானூறு இறையனார் அகப்பொருள் உரையில், ‘நெடுந்தொகை நானூறு’ என்னும் பெயரால் குறிப்பிடப்படுகிறது,  பேராசிரியர், நச்சினார்க்கினியர் போன்றோரும் இதனையே முதல் தொகைநூலாகக் குறிப்பிட்டுள்ளனர்,  மேலும் இந்நூல் நெடுந்தொகை என்னும் பெயருடன் அகம், அகப்பாட்டு என்னும் பெயர்களாலும் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. முதற்பொருளும் கருப்பொருளும் இந்நூலில்…