[1]
முனைவர் தோ. கிரேசி 2022. முனைவர் தோ. கிரேசி: அறம் கூறும் அறநெறிச்சாரம் - முனைவர் தோ. கிரேசி உதவிப்பேராசிரியர் தமி;ழ்த்துறை நிர்மலா மகளிர் கல்லூரி கோவை 18. Kalanjiyam - International Journal of Tamil Studies. 2, 02 (May 2022), 6.