[1]
ந. ஜ. 2022. பாண்டியர்களின் ஆளுமை: பாண்டியர்களின் ஆளுமை. Kalanjiyam - International Journal of Tamil Studies. 2, 2 (Aug. 2022), 7.