(1)
ந. ஜ. பாண்டியர்களின் ஆளுமை: பாண்டியர்களின் ஆளுமை. International Journal of Tamil Studies 2022, 2, 7.