ந. ஜ. (2022). பாண்டியர்களின் ஆளுமை: பாண்டியர்களின் ஆளுமை. Kalanjiyam - International Journal of Tamil Studies, 2(2), 7. Retrieved from https://ngmtamil.in/kalanjiyam-tamil/index.php/kalanjiyam/article/view/34