முனைவர் தோ. கிரேசி. முனைவர் தோ. கிரேசி: அறம் கூறும் அறநெறிச்சாரம் - முனைவர் தோ. கிரேசி உதவிப்பேராசிரியர் தமி;ழ்த்துறை நிர்மலா மகளிர் கல்லூரி கோவை 18. Kalanjiyam - International Journal of Tamil Studies, [S. l.], v. 2, n. 02, p. 6, 2022. Disponível em: https://ngmtamil.in/kalanjiyam-tamil/index.php/kalanjiyam/article/view/11. Acesso em: 18 aug. 2022.