ந. ஜ. பாண்டியர்களின் ஆளுமை: பாண்டியர்களின் ஆளுமை. Kalanjiyam - International Journal of Tamil Studies, [S. l.], v. 2, n. 2, p. 7, 2022. Disponível em: https://ngmtamil.in/kalanjiyam-tamil/index.php/kalanjiyam/article/view/34. Acesso em: 7 jun. 2023.