முனைவர் தோ. கிரேசி. 2022. “முனைவர் தோ. கிரேசி: அறம் கூறும் அறநெறிச்சாரம் - முனைவர் தோ. கிரேசி உதவிப்பேராசிரியர் தமி;ழ்த்துறை நிர்மலா மகளிர் கல்லூரி கோவை 18”. Kalanjiyam - International Journal of Tamil Studies 2 (02):6. https://ngmtamil.in/kalanjiyam-tamil/index.php/kalanjiyam/article/view/11.