ந. ஜெயசுதா. 2022. “பாண்டியர்களின் ஆளுமை: பாண்டியர்களின் ஆளுமை”. Kalanjiyam - International Journal of Tamil Studies 2 (2):7. https://ngmtamil.in/kalanjiyam-tamil/index.php/kalanjiyam/article/view/34.