முனைவர் தோ. கிரேசி (2022) “முனைவர் தோ. கிரேசி: அறம் கூறும் அறநெறிச்சாரம் - முனைவர் தோ. கிரேசி உதவிப்பேராசிரியர் தமி;ழ்த்துறை நிர்மலா மகளிர் கல்லூரி கோவை 18”, Kalanjiyam - International Journal of Tamil Studies, 2(02), p. 6. Available at: https://ngmtamil.in/kalanjiyam-tamil/index.php/kalanjiyam/article/view/11 (Accessed: 18 August 2022).