ந. ஜ. (2022) “பாண்டியர்களின் ஆளுமை: பாண்டியர்களின் ஆளுமை”, Kalanjiyam - International Journal of Tamil Studies, 2(2), p. 7. Available at: https://ngmtamil.in/kalanjiyam-tamil/index.php/kalanjiyam/article/view/34 (Accessed: 7 June 2023).