[1]
முனைவர் தோ. கிரேசி, “முனைவர் தோ. கிரேசி: அறம் கூறும் அறநெறிச்சாரம் - முனைவர் தோ. கிரேசி உதவிப்பேராசிரியர் தமி;ழ்த்துறை நிர்மலா மகளிர் கல்லூரி கோவை 18”, International Journal of Tamil Studies, vol. 2, no. 02, p. 6, May 2022.