[1]
ந. ஜ., “பாண்டியர்களின் ஆளுமை: பாண்டியர்களின் ஆளுமை”, International Journal of Tamil Studies, vol. 2, no. 2, p. 7, Aug. 2022.