ந. ஜ. “பாண்டியர்களின் ஆளுமை: பாண்டியர்களின் ஆளுமை”. Kalanjiyam - International Journal of Tamil Studies, vol. 2, no. 2, Aug. 2022, p. 7, https://ngmtamil.in/kalanjiyam-tamil/index.php/kalanjiyam/article/view/34.