ந. ஜெயசுதா. “பாண்டியர்களின் ஆளுமை: பாண்டியர்களின் ஆளுமை”. Kalanjiyam - International Journal of Tamil Studies 2, no. 2 (August 18, 2022): 7. Accessed June 7, 2023. https://ngmtamil.in/kalanjiyam-tamil/index.php/kalanjiyam/article/view/34.