1.
முனைவர் தோ. கிரேசி. முனைவர் தோ. கிரேசி: அறம் கூறும் அறநெறிச்சாரம் - முனைவர் தோ. கிரேசி உதவிப்பேராசிரியர் தமி;ழ்த்துறை நிர்மலா மகளிர் கல்லூரி கோவை 18. International Journal of Tamil Studies [Internet]. 2022 May 25 [cited 2022 Aug. 18];2(02):6. Available from: https://ngmtamil.in/kalanjiyam-tamil/index.php/kalanjiyam/article/view/11