1.
ந. ஜ. பாண்டியர்களின் ஆளுமை: பாண்டியர்களின் ஆளுமை. International Journal of Tamil Studies [Internet]. 2022 Aug. 18 [cited 2023 Jun. 7];2(2):7. Available from: https://ngmtamil.in/kalanjiyam-tamil/index.php/kalanjiyam/article/view/34