தமிழ் செவ்விலக்கியப் பதிவுகளில் உயர்கல்வி புலங்கள்

Streams of Higher Education documented in Classical Tamil Literatures

Authors

 • முனைவர். மு. யூஜின் ரோசிட்டா சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் Author
 • த. சிகாமணி, சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் Author
 • அ. முகமது ரஃபி, சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் Author

DOI:

https://doi.org/10.35444/xtpryr69

Abstract

This study aims to explore the Tamil legacy from the educational research perspective by mapping the existence of the multiple disciplines in higher education enjoyed by ancient Tamil ethnic groups. The primary goal of the study is to demonstrate the status of the learned, the value of education, the multidisciplinary academics, and the advancements that prevailed in those dates back to antiquity. A descriptive research methodology was adopted to investigate this study, utilizing secondary data from Tamil classical literature. The findings of the research highlight the survival of the following departments of higher education such as agriculture, architecture & and structural engineering, culinary art, forensic science, academia, marine technology, food processing technology, medical technology/physiology, physical education, bureaucrats and civil service - ambassadors. This article depicts the picturesque of a well-structured higher education system consisting of liberal arts and STEM, which flourished during the Sangam age.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

 • முனைவர். மு. யூஜின் ரோசிட்டா, சென்னைப் பல்கலைக்கழகம்
  முனைவர். மு. யூஜின் ரோசிட்டா சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் rosittaugin@gmail.com +91 9840417362
 • த. சிகாமணி, சென்னைப் பல்கலைக்கழகம், சென்னைப் பல்கலைக்கழகம்
  த. சிகாமணி சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் goldensiga@gmail.com +91 8610715357
 • அ. முகமது ரஃபி, சென்னைப் பல்கலைக்கழகம், சென்னைப் பல்கலைக்கழகம்
  அ. முகமது ரஃபி சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் mohamedrafimath@gmail.com +91 9962268252

Downloads

Published

2023-10-01

How to Cite

தமிழ் செவ்விலக்கியப் பதிவுகளில் உயர்கல்வி புலங்கள்: Streams of Higher Education documented in Classical Tamil Literatures. (2023). KALANJIYAM, 5(01), 10-23. https://doi.org/10.35444/xtpryr69