குழந்தைகள் கலைக்களஞ்சியம் : பொருட்குறிப்பு அகராதியும் அடங்கியுள்ளது

குழந்தைகள் கலைக்களஞ்சியம் : பொருட்குறிப்பு அகராதியும் அடங்கியுள்ளது பதிப்பாளர் சென்னை : தமிழ் வளர்ச்சிக் கழகம் , 2009 வடிவ விளக்கம் [ii], 88 p., [6] leaves of plates துறை / பொருள் கலைக்களஞ்சியம்