பூசலார் நாயனாரின் தன்னம்பிக்கையும் யோகநிலையும்

சித்ரகலா ம

Authors

  • Dr. சித்ரகலா M. Nallamuthu Gounder Mahalingam College, Pollachi,Dept of Tamil

Abstract

பூசலார் நாயனாரின் தன்னம்பிக்ககயும் யயாகநிகலயும் என்ற தகலப்பிலான ஆய்வுக் கட்டுகரயில் முன்னுகர இகற ஆகச பநறிஇ குறிக்யகாள் பநறிஇ தன்னம்பிக்கக பநறிஇ மனம் சீ ர் அகமப்பு பநறிஇ யயாக பநறிஇ ஈகக பநறிஇ உறுதிப்பாட்டு பநறி ஆகிய துகைத்தகலப்புகளில் இக்கட்டுகர ஆராயப்பட்டுள்ளது. யமலும் இக்;கட்டுகரயின் நிகறவாக
பதாகுப்புகர வழங்கப்பட்டுள்ளது

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

  • Dr. சித்ரகலா M., Nallamuthu Gounder Mahalingam College, Pollachi,Dept of Tamil

    பூசலார் நாயனாரின் தன்னம்பிக்ககயும் யயாகநிகலயும் என்ற தகலப்பிலான ஆய்வுக் கட்டுகரயில் முன்னுகர இகற ஆகச பநறிஇ குறிக்யகாள் பநறிஇ தன்னம்பிக்கக பநறிஇ மனம் சீ ர் அகமப்பு பநறிஇ யயாக பநறிஇ ஈகக பநறிஇ உறுதிப்பாட்டு பநறி ஆகிய  துகைத்தகலப்புகளில் இக்கட்டுகர ஆராயப்பட்டுள்ளது. யமலும் இக்கட்டுகரயின் நிகறவாக
    பதாகுப்புகர வழங்கப்பட்டுள்ளது

Downloads

Published

08/01/2022

How to Cite

[1]
2022. பூசலார் நாயனாரின் தன்னம்பிக்கையும் யோகநிலையும்: சித்ரகலா ம. Kalanjiyam - International Journal of Tamil Studies. 2, 2 (Aug. 2022), 9.